Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne to takie, które mierzą napięcie, prąd i moc oraz opór w obwodzie elektrycznym. Zalicza się do nich również te, które mierzą właściwości elektryczne samego obwodu oraz materiałów lub elementów wchodzących w jego skład. Ponadto pomiary elektryczne to pomiary pola elektromagnetycznego otaczającego przewodnik przewodzący prąd elektryczny. Wszystkie rodzaje pomiarów elektrycznych obejmują metody, urządzenia i obliczenia właściwe dla dokonywanych pomiarów.

Co najczęściej jest mierzone?

Najczęściej mierzone wielkości w obwodzie elektrycznym są zwykle określane za pomocą miernika. Amperomierz mierzy prąd w amperach, woltomierz mierzy napięcie w woltach, a omomierz mierzy opór w omach. Moc elektryczną obwodu w watach, która jest iloczynem napięcia i prądu, można obliczyć po określeniu tych dwóch wielkości lub, jeśli znany jest opór i jedna z wielkości, stosując prawo Ohma. Funkcje amperomierza, woltomierza i omomierza są połączone w urządzeniu zwanym multimetrem. Posiada on na froncie przełącznik, który pozwala użytkownikowi wybrać funkcję miernika i czułość pomiaru.

Czym jest pole elektryczne?

Pole elektryczne wokół przewodnika może wpływać na inne przewodniki w jego pobliżu, a pomiary elektryczne jego właściwości mogą być często wywnioskowane z wpływu, jaki wywiera na te przewodniki. Jeśli prąd elektryczny w przewodniku zmienia się lub jest w strumieniu, wytwarza on pole magnetyczne zdolne do wywołania prądu w każdym innym przewodniku znajdującym się w polu. Pole magnetyczne wokół przewodnika ze zmieniającym się prądem elektrycznym, np. przewodzącego prąd zmienny w stałym stanie strumienia, może być mierzone za pomocą czujnika Halla. Z kolei prąd stacjonarny wytwarza pole elektrostatyczne, które można wyznaczyć za pomocą elektrometru, mierzącego siłę odpychania wywołaną przez pole w dwóch podobnych przewodnikach.

Czym jest pole magnetyczne?

Obwody elektryczne i ich komponenty posiadają cechy, które wpływają na zdolność obwodu do przewodzenia prądu i generowania pola magnetycznego. Pomiary elektryczne tych cech są często określane przez obliczenia oparte na mierzalnych wielkościach obwodu, takich jak napięcie, prąd i opór. Na przykład, pojemność urządzenia elektrycznego zaprojektowanego do przechowywania ładunku, jak bateria, jest określana na podstawie pomiarów mocy elektrycznej i czasu potrzebnego do jej naładowania. Indukcyjność, czyli zdolność obwodu do generowania napięcia, gdy jest on zanurzony w polu magnetycznym, może być określona poprzez pomiar natężenia pola za pomocą czujnika Halla oraz ilości prądu generowanego w obwodzie za pomocą amperomierza.

01/11/2022

Zobacz również