Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączeniowej

Aby wykonać instalację przyłączeniową, należy wykonać szereg czynności formalnych, które przedstawimy krok po kroku.

Przygotowanie dokumentów

W pierwszym kroku należy sobie zdawać sprawę z wymogu przygotowania stosownych dokumentów. Należą do nich:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do danej nieruchomości.

Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia

W kolejnym kroku należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron. Wniosek ten można pobrać ze strony tutaj. Wniosek następnie składa się we właściwym dla danego regionu Punkcie Obsługi Przyłączeń. Można to zrobić zarówno osobiście, jak i za pomocą np. maila.

Określenie warunków przyłączenia

W zależności od rodzaju przyłącza na decyzję czeka się do 30 dni lub do 150 dni zgodnie z przepisami. Informacje o określonych warunkach przyłączenia oraz przygotowany projekt umowy o przyłączenie dystrybutor przekazuje klientowi. W przypadku, gdy dystrybutor stwierdzi, iż wniosek jest niekompletny, to wzywa do uzupełnienia braków.

Podpisanie umowy o przyłączenie

W kolejnym kroku ma miejsce podpisane umowy o przyłączenie. Tutaj należy pamiętać, że określone warunki przyłączenia mają ważność – dwa lata od dnia ich otrzymania. Podpisana umowa to podstawa do rozpoczęcia prac nad realizacją przyłączenia. Po upływie terminów, całą procedurę trzeba będzie przejść od początku.

Opłata za przyłączenie

Opłatę za przyłączenie do prądu wylicza się w oparciu o taryfę firmy Tauron, obowiązującą w danym roku i zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. W zależności od wybranego wariantu, dokonuje się opłaty w całości lub jej części.

 Opracowanie dokumentacji projektowej

Tauron działa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Dotyczy ona budowy przyłącza oraz koniecznej rozbudowy sieci. W tym kroku uzyskuje się pozwolenie na budowę lub dokonuje zgłoszenia budowy instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Budowa przyłącza

Dystrybutor energii buduje przyłącze oraz dokonuje jeśli to niezbędne rozbudowy sieci.

Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej

Do Działu Przyłączeń należy dostarczyć oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, które stwierdza jej wykonanie, a także gotowość do podłączenia pod napięcie. Po tym kroku ma miejsce uregulowanie pozostałej części opłaty - jeśli był wybrany taki wariant.

Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia

Dystrybutor wystawia dokument, który jest podstawą do podpisania między stronami umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Jest to ostatni krok, który oznacza pomyślne zakończenie procesu związane z instalacją przyłączeniową.

01/10/2022

Zobacz również